11 Lutego 2017 10:57

 

Zapra­szamy 13 lutego na spo­tka­nie z auto­rem humo­re­sek “Bisz­koptyDariu­szem Gan­cew­skim. Klub Czy­tel­nika MBP — godz. 17:00

Dariusz Gan­cew­ski — uro­dził się w 1963 r. w Morągu. Ukoń­czył filo­lo­gię pol­ską w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicz­nej w Słup­sku. Jest absol­wen­tem legen­dar­nego gdyń­skiego „Chłod­ni­czaka” z 1983 r. Pra­cuje jako nauczy­ciel, wycho­wawca, jest  rów­nież opie­ku­nem szkol­nych grup teatral­nych. Od 1985 r.  zwią­zany z Zie­mią Człu­chow­ską oraz Miej­skim Domem Kul­tury w Człu­cho­wie. Stale współ­pra­cuje z teatralną Sceną Doro­słych pana Adama Gaw­roń­skiego oraz ze Stu­diem Pio­senki pana Andrzeja Zie­liń­skiego. Jest człon­kiem  sto­wa­rzy­sze­nia „Pro Kultura”.

plakat - Gancewski