Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nas


Misja

Ist­nie­jemy po to, aby każdy miesz­ka­niec Człu­chowa miał bez­płatny dostęp do wie­dzy, kul­tury i informacji.

 

Historia

Człu­chow­ska biblio­teka powstała 19 listo­pada 1946 roku z ini­cja­tywy ówcze­snego inspek­tora szkol­nego Józefa Szymczaka.

W dniu otwar­cia biblio­teki księ­go­zbiór liczył 477 ksią­żek, które dostar­czyli miesz­kańcy Człu­chowa. Biblio­teka mie­ściła się w budynku Inspek­to­ratu Szkol­nego przy ul. Dwor­co­wej, gdzie zaj­mo­wała jedno pomiesz­cze­nie o powierzchni 28 m2. Pierw­szym kie­row­ni­kiem biblio­teki została Wanda Jeżewska.

Na koniec 1946 roku do biblio­teki zapi­sa­nych było 85 czy­tel­ni­ków.

 

Janusz Korczak - patron biblioteki

W 100 rocz­nicę swo­ich uro­dzin, 19 lipca 1979 roku, patro­nem biblio­teki został Janusz Kor­czak. W roku tym obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Rok Dziecka, a człu­chow­ska biblio­teka nawią­zała ści­słą współ­pracę z Pań­stwo­wym Domem Dziecka w Wierz­cho­wie. Aby upo­wszech­niać lite­ra­turę dzie­cięcą i uczcić pamięć o Janu­szu Kor­czaku – powo­łano go na patrona człu­chow­skiej biblioteki.

 

Struktura biblioteki

 

Jak zapisać się do biblioteki

Czytelnikiem Miejskiej biblioteki Publicznej w Człuchowie może zostać każdy

Jeśli chcesz zapisać się do biblioteki:

1. Zapoznaj się z regulaminem wypożyczalni

2. Okaż dowód osobisty

3. Wypełnij kartę zapisu.

4. Odbierz kartę czytelnika

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]