11 Maja 2017 8:12

Poka­zy­wa­nie i pro­mo­wa­nie talen­tów oraz pasji miesz­kań­ców Człu­chowa to bar­dzo przy­jemne zada­nie dla nas jako biblio­teki. Do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich prac udało nam się namó­wić naszą czy­tel­niczkę Panią Ewę Kra­wiec. To wła­śnie wczo­raj (10.05.2017 r.) odbyło się otwar­cie wystawy. Swoją przy­godę z ręko­dzie­łem zaczęła Pani Ewa od hafto­wa­nia, potem był deco­upage no i tilda — czyli kul­towa lalka hand­made, która przyj­muje kształty postaci i zwie­rząt. Lalki oka­zały się praw­dzi­wymi gwiaz­dami tej wystawy. Zachwy­cały sta­ran­no­ścią wyko­na­nia i pięk­nymi stro­jami. Więk­szość prac to pre­zenty, które tra­fiają do zna­jo­mych i rodziny Pani Ewy. Jak sama mówi pomy­słów i inspi­ra­cji nie bra­kuje. Życzy sobie jedy­nie wię­cej czasu i spo­koju. Wystawę można zoba­czyć w Czy­telni MBP — cho­ciaż zostało już nie­wiele prac, gdyż wszystko roz­cho­dzi się w mgnie­niu oka :)

DSCF8651DSCF8654DSCF8657DSCF8649DSCF8645DSCF8635DSCF8634DSCF8632