To prze­strzeń dla Cie­bie – możesz opo­wie­dzieć nam swoją histo­rię – jak biblio­teka zmie­nia Twoje życie, dla­czego warto nas odwie­dzać. Potrze­bu­jemy Two­jej histo­rii, żeby poka­zać, dla­czego biblio­teka jest ważna, w jaki spo­sób wpływa na naszą społeczność.

Jesteśmy ciekawi…

  • Jakie zna­cze­nie ma dla Cie­bie biblioteka?
  • Co spra­wia, że od nas przychodzisz?
  • Co lubisz u nas robić?
  • Dla­czego warto przy­cho­dzić do biblioteki?
  • Jaka jest naj­waż­niej­sza rzecz, którą dzięki nam zyskujesz?
  • Jak­byś dokończył(a) zda­nie: gdyby nie biblio­teka, to…

Teraz jest czas na Twoją historię!

Co Biblioteka może zrobić dla Ciebie? Powiedz nam czego potrzebujesz!

Chęt­nie prze­czy­tamy jakie są Twoje potrzeby, pomy­sły i pro­po­zy­cje – co biblio­teka może dla Cie­bie zrobić?

  • Napisz do nas!

    Jeżeli chcesz się podzie­lić swoją histo­rią lub podzie­lić się swo­imi pomy­słami – sko­rzy­staj z poniż­szego for­mu­la­rza i napisz do nas!