Misja

Ist­nie­jemy po to, aby każdy miesz­ka­niec Człu­chowa miał bez­płatny dostęp do wie­dzy, kul­tury i informacji.

Historia

Człu­chow­ska biblio­teka powstała 19 listo­pada 1946 roku z ini­cja­tywy ówcze­snego inspek­tora szkol­nego Józefa Szymczaka.

W dniu otwar­cia biblio­teki księ­go­zbiór liczył 477 ksią­żek, które dostar­czyli miesz­kańcy Człu­chowa. Biblio­teka mie­ściła się w budynku Inspek­to­ratu Szkol­nego przy ul. Dwor­co­wej, gdzie zaj­mo­wała jedno pomiesz­cze­nie o powierzchni 28 m2. Pierw­szym kie­row­ni­kiem biblio­teki została Wanda Jeżewska.

Na koniec 1946 roku do biblio­teki zapi­sa­nych było 85 czy­tel­ni­ków, obec­nie, w 2012 roku jest ich 3453.

dr Janusz Korczak – patron biblioteki

W 100 rocz­nicę swo­ich uro­dzin, 19 lipca 1979 roku, patro­nem biblio­teki został Janusz Kor­czak. W roku tym obcho­dzono Mię­dzy­na­ro­dowy Rok Dziecka, a człu­chow­ska biblio­teka nawią­zała ści­słą współ­pracę z Pań­stwo­wym Domem Dziecka w Wierz­cho­wie. Aby upo­wszech­niać lite­ra­turę dzie­cięcą i uczcić pamięć o Janu­szu Kor­czaku – powo­łano go na patrona człu­chow­skiej biblioteki.

Rok 2012 ogło­szono Rokiem Janu­sza Kor­czaka. Wię­cej o patro­nie człu­chow­skiej biblio­teki czy­taj na stro­nie mu poświę­co­nej: 2012korczak.pl/zarys

Struktura biblioteki

  • Wypo­ży­czal­nia dla Dzieci i Młodzieży
  • Wypo­ży­czal­nia dla Dorosłych
  • Czy­tel­nia Naukowa
  • Czy­tel­nia Internetowa
  • Dział Gro­ma­dze­nia i Opra­co­wa­nia Zbiorów
  • Dział Kom­pu­te­rowy
  • Filia nr 1 na Os. Mło­dych 7