15 Maja 2017 13:23

Koniecz­nie już dziś musisz zoba­czyć wystawę gra­fiki człu­cho­wianki, absol­wentki Wydziału Archi­tek­tury Poli­tech­niki Gdań­skiej Marty Płusy. Prace można oglą­dać w Wypo­ży­czalni dla Doro­słych. Zapra­szamy serdecznie.

GRAFIKA - PLAKAT1