27 Kwietnia 2017 14:27

Dzi­siaj zawi­ta­li­śmy do Zespołu Szkół Spor­to­wych w Człu­cho­wie aby wrę­czyć dzie­ciom (uczniom klas I-III) nagrody za udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Świa­to­wego Dnia Zdro­wia przy współ­pracy z biblio­teką ZSS w Człu­cho­wie. Klaun miał pełna walizkę ksią­że­czek dla laureatów.

DSCF8421DSCF8425DSCF8437DSCF8446DSCF8450DSCF8483