11 Lutego 2017 10:34

9 lutego gości­li­śmy “teatr żywego aktora” z dwoma przed­sta­wie­niami “Woj­tek Stra­żak” oraz “Kotek i kogutek”.

Bajka ‘Woj­tek Stra­żak” opo­wia­dała o małym, odważny chłopcu, któ­rego naj­więk­szym marze­niem jest wstą­pić w sze­regi straży pożar­nej. Woj­tek w nie­prze­wi­dy­walny i szybki spo­sób speł­niał swoje pra­gnie­nie. Bajka uczy zarad­no­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, wła­ści­wych postaw w sytu­acji zagro­że­nie. Mówi o tym, że marze­nia mogą się spełniać.

“Kotek i kogu­tek” to bajka, która uczy roz­sądku, ostroż­no­ści i posłu­szeń­stwa. Uczy, że dobrych rad nie wolno lek­ce­wa­żyć.  Boha­te­rami jest dwóch przy­ja­ciół Kot i Kogut, któ­rzy miesz­kają razem, uzupeł­niają się nawza­jem i poma­gają sobie w codzien­nym życiu. 

DSCF7852DSCF7857DSCF7862DSCF7863DSCF7872