24 Lipca 2017 13:09

W ramach akcji Cała Pol­ska Czyta Dzie­ciom odbyło się spo­tka­nie z baja­rzem.
W Wypo­ży­czalni dla dzieci odbyło się gło­śne czy­ta­nie legend i baśni. Dzieci wysłu­chały baśni ze zbioru “Legend i podań pol­skich” Mariana Orło­nia i Jana Tysz­kie­wi­cza m.in. “Złota kaczka”, “Kró­lewna Bał­tyku”, “O Lechu, Cze­chu i Rusie” i “O wawel­skim smoku”. Za pra­wi­dłową odpo­wiedź zaga­dek oraz kolo­rowe rysunki postaci z bajek nagro­dzono wszyst­kie dzieci książ­kami. Czy­tały i opo­wia­dały biblio­te­karki: Monika Knop i Irena Kłopotek-Główczewska.

DSCF9080