08 Maja 2017 12:39

8 maja z młod­szymi czy­tel­ni­kami spo­tkała się Mar­lena Popławska-Marek — autorka książki “Wyprawa na maksa”. Pani Mar­lena z wykształ­ce­nia jest nauczy­cielką języka pol­skiego i wła­śnie tego języka miała oka­zję uczyć dzieci pod­czas swo­jego pobytu na Majorce. Wielką pasją pisarki są podróże a przede wszyst­kim wyspy połu­dniowe. Kilka lat pra­co­wała nawet w biu­rze podróży. To wła­snie wyprawy dale­kie i bliż­sze są inspi­ra­cją do two­rze­nia wier­szy i opo­wia­dań (dla dzieci i doro­słych). Spo­tka­nia z dziećmi rów­nież miały cha­rak­ter podróży — pal­cem po mapie :) . Wspól­nie z boha­te­rem książki Mak­sem dzieci odwie­dziły sie­dem państw i o każ­dym kraju usły­szały kilka cie­ka­wo­stek. Uważne słu­cha­nie i sku­pie­nie pod­czas spo­tka­nia było cenne aby udzie­lać pra­wi­dło­wych odpo­wie­dzi w róż­nych kon­kur­sach przy­go­to­wa­nych przez autorkę. Uczest­nicy spo­tka­nia byli bar­dzo zaan­ga­żo­wani i posia­dali dużą wie­dzę o świe­cie. Na zakoń­cze­nie dzieci mogły zaku­pić książkę o przy­go­dach nasto­latka Maksa oraz otrzy­mać dedy­ka­cję od autorki.

DSCF8571DSCF8587DSCF8591DSCF8575DSCF8612DSCF8620DSCF8581