11 Maja 2017 11:23

To już kolejne spo­tka­nie w ramach Tygo­dnia Biblio­tek. 11 maja gości­li­śmy Mał­go­rzatę Karo­linę Pie­kar­ską - dzien­ni­karkę tele­wi­zyjną i pra­sową, autorkę wielu ksią­żek dla mło­dzieży i doro­słych. Naj­bar­dziej popu­larną powie­ścią jest “Klasa Pani Czajki”, która zro­biła furorę wśród nasto­lat­ków w Pol­sce ale rów­nież i na Ukra­inie, gdzie zna­la­zła się na liście best­se­le­rów. Pod­czas spo­tka­nia autorka dużo opo­wia­dała o swo­jej rodzi­nie, o cza­sach przed­wo­jen­nych, o rela­cjach z naj­bliż­szymi. Jej naj­now­sza powieść “Syn dwóch matek” to książka, która powstała na pod­sta­wie repor­tażu Macieja Pie­kar­skiego (ojca) „Wojenne losy rodziny Tchó­rzów”, który jed­nak nigdy nie ujrzał świa­tła dzien­nego. Pisarka opo­wiada losy dwu­let­niego chłopca, który  dzięki war­szaw­skim kole­ja­rzom unik­nął śmierci w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym. Janka adop­to­wali dziad­ko­wie Mał­go­rzaty Karo­liny Pie­kar­skiej. Gdy miał cztery lata tra­fił do bio­lo­gicz­nej matki. Autorka czy­tała rów­nież frag­menty swo­ich powie­ści oraz zachę­cała do czy­ta­nia. Na koniec padały liczne pyta­nia doty­czące zarówno innych pasji pisarki jak rów­nież to czy ma zwie­rzęta oraz jakie książki lubi czytać.

DSCF8658DSCF8659DSCF8661 DSCF8665 DSCF8666 DSCF8670DSCF8673