10 Czerwca 2017 12:39

8 czerwca ucznio­wie klas IV Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Człu­cho­wie mieli oka­zję spo­tkać się i poroz­ma­wiać a nawet zdo­być auto­graf Elizy Pio­trow­skiej — autorki i ilu­stra­torki ksią­żek dla dzieci (Cio­cia Jadzia, Żółte kółko.Mam na imię inna, Zmy­ślacz i inne).

DSCF8812DSCF8816DSCF8818DSCF8820