28 Czerwca 2017 11:40

Kon­kurs lite­racki “A u nas w Człu­cho­wie” roz­strzy­gnięty: Grand Prix — Iza­bela Gier­szew­ska I miej­sce — Kamila Chmara II miej­sce — Ewa Kra­wiec III miej­sce — Anna Pili­szew­ska Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy lau­re­atom i pięk­nie dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy wzięli udział. DSCF8935DSCF8926DSCF8939DSCF8942DSCF8945DSCF8950