15 Maja 2017 13:21

Dzieci z Przed­szkola Powia­to­wego dzi­siaj (15.05.2017)po raz pierw­szy odwie­dziły naszą biblio­tekę. Na przed­szko­la­ków cze­kały różne atrak­cje — zabawa z klau­nem, teatrzyk z pacyn­kami oraz zabawy pla­styczne. Oczy­wi­ście nie mogło zabrak­nąć rów­nież wspól­nego oglą­da­nia ksią­żek dla najmłodszych.

DSCF8682