10 Czerwca 2017 12:44

9 czerwca odbyło się otwar­cie wystawy “Pej­zaże Pomo­rza”, na które przy­było aż 7 arty­stów prac (Wir­gi­nia Bura­czew­ska, Bogu­sława Sko­mo­roko, Danuta Soko­łanko, Renata Sulik, Irena Par­niew­ska, Anna Pak­szys i Mie­czy­sław Bed­nar­ski).
Wystawa pre­zen­tuje bli­sko 30 prac, 23 arty­stów, któ­rzy brali udział w róż­nych ple­ne­rach malar­skich z cyklu “Pej­zaże Pomo­rza” w ciągu ostat­nich 19 lat.

Pierw­szy ple­ner z cyklu „Pej­zaże Pomo­rza” odbył się w 2000 roku w Smoł­dziń­skim Lesie. Następne reali­zo­wane były w Gard­nie Wiel­kiej, Rowach, Izbicy, Pod­dą­biu, Ustce, Łebie, Nowę­ci­nie, Swo­ło­wie, Słup­sku, Somi­nach, Łupaw­sku, War­ci­nie i Miko­ro­wie. Głów­nym celem ple­ne­rów jest zapis pla­styczny prze­mi­ja­ją­cych walo­rów archi­tek­tury, przy­rody i kul­tury Pomo­rza, wymiana myśli i doświad­czeń arty­stycz­nych, inte­gra­cja śro­do­wisk twór­czych. Prace wyko­nane na ple­ne­rach two­rzą bogatą kolek­cję, a wystawy są wie­lo­krot­nie eks­po­no­wane w kraju i za gra­nicą, przy­czy­nia­jąc się do pro­mo­cji regionu. Klub Pla­styka im. Ste­fana Moraw­skiego, dzia­ła­jący przy Słup­skim Ośrodku Kul­tury sku­pia pro­fe­sjo­na­li­stów i arty­stów ama­to­rów z kraju i za gra­nicy . Jego człon­kami stali się arty­ści z Rosji, Litwy, Ukra­iny, Nie­miec, Por­tu­ga­lii i Francji.

Prace można oglą­dać do końca czerwca w Klu­bie Czy­tel­nika — zachę­camy gorąco:)

DSCF8826DSCF8837DSCF8839DSCF8842DSCF8843DSCF8846DSCF8851DSCF8853DSCF8864DSCF8876DSCF8878DSCF8833