27 Lipca 2017 9:03

Roz­po­czy­namy przy­go­to­wa­nia do Naro­do­wego Czy­ta­nia. Ser­decz­nie zachę­camy do wzię­cia udziały. Osoby, które chcia­łyby czy­tać frag­menty “Wesela” Sta­ni­sława Wyspiań­skiego pro­simy o zgła­sza­nie się do Czy­telni Nauko­wej MBP w Człu­cho­wie (w okre­sie waka­cji czynna od 8;00 do 15:30).

Rynek Miejski w Czuchowiegdz. 10_00 -13_00