12 Czerwca 2017 13:13

12 czerwca 2017 r. odbyły się kolejne warsz­taty pla­styczne pod okiem Sta­ni­sławy Sie­rant z cyklu “Człu­chów w czte­rech porach roku”. Hasłem prze­wod­nim dzi­siej­szych warsz­ta­tów był “Człu­chów ukwie­cony”. Prze­wa­żały prace malo­wane far­bami oraz tech­nika kolażu. Przed­sta­wiały głów­nie człu­chow­ski zamek, fon­tannę na rynku oraz inne zakątki Człu­chowa. W zaję­ciach uczest­ni­czyli ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Człu­cho­wie — klasa III c i III f. Wystawa prac mło­dych arty­stów w człu­chow­skiej biblio­tece uświetni 669 rocz­nicę uro­dzin mia­sta Człuchowa.

DSCF8895DSCF8898 DSCF8912DSCF8914DSCF8917DSCF8924