18 Lipca 2017 13:12

“Cudowny świat sza­chów” — spo­tka­nie z cyklu nasze pasje
Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Sza­chów w naszej biblio­tece odbyły się warsz­taty sza­chowe, które popro­wa­dził Pan E.Fryca. W zaję­ciach uczest­ni­czyła mło­dzież z Zespołu Pla­có­wek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człu­cho­wie (opie­kun Ewa Jac­kow­ska). Roz­grywki były imponujące:)

DSCF9066

DSCF9068DSCF907220108123_1427784577308326_6292675762744020472_n