03 Lipca 2017 8:25

30 czerwca odbyło się uro­czy­ste otwar­cie wystawy  Janiny Szy­ma­now­skiej zaty­tu­ło­wa­nej “Dwa światy”.Pani Janina jest miesz­kanką Człu­chowa. Z zawodu jest geo­detką i instruk­torką upo­wszech­nia­nia sztuki.                                                                                                                                                                                               Od 30 lat jest człon­kiem Klubu Pla­styka im. Ste­fana Moraw­skiego. Należy     do Sto­wa­rzy­sze­nia             “Nie­kon­tro­lo­wany Obszar Wraż­li­wo­ści” (SOWA) w Słup­sku i Pomor­skiego Oddziału Sto­wa­rzy­sze­nia    Mary­ni­stów Pol­skich w Ustce.Z zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czy w ple­ne­rach   i wysta­wach zbiorowych.Pierwszy obraz olejny nama­lo­wała w 1987 r. Jej pierw­sza wystawa odbyła się w Słup­skim Ośrodku Kultury.Pani Janina ma nie­by­wałe poczu­cie humoru  i duży dystans do sie­bie.                                 Z jej twa­rzy nigdy nie znika uśmiech. Jest przy­ja­ciółką człu­chow­skiej biblio­teki.                                                 Z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem orga­ni­zuje wystawy pla­styczne w Klu­bie Czy­tel­nika. Dzięki Jej ini­cja­ty­wie            od dawna trwa wymiana wystaw malar­skich mię­dzy pla­ców­kami kul­tury w Człu­cho­wie i w Słup­sku.    O sobie mówi:  “Cza­sem maluję…  obrazy”.

Wystawę można oglą­dać w dni powsze­dnie do końca waka­cji w godzi­nach otwar­cia biblio­teki (od 8:00 do 18:00).

 

IMG_1244 IMG_1300 IMG_1312 IMG_1314 IMG_1333