Pole­camy kon­takt z Rad­nymi Człu­chowa. Opo­wiedz lub napisz do swo­jego rad­nego, bądź rad­nej, dla­czego biblio­teka jest ważna dla Cie­bie i dla­czego warto ją wspie­rać gło­su­jąc za korzyst­nymi roz­wią­za­niami pro­gra­mo­wymi i finan­so­wymi!
Dla wspie­ra­nia biblio­teki szcze­gól­nie ważny jest kon­takt z człon­kami i człon­ki­niami Komi­sji Budżetu i Komi­sji Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu. Sprawdź, czy Twój Radny, bądź Twoja Radna należą do tych Komi­sji – jeżeli tak – koniecz­nie z nimi poroz­ma­wiaj o bibliotece!

Radna/Radny, peł­niona funk­cja w RadzieOkręg
1Maria Kor­dy­kie­wicz
Komi­sja Zdro­wia, Ochrony Śro­do­wi­ska i Spraw Społecznych
1
2Marek Mar­ci­now­ski
Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu, Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miejskiej
1
3Andrzej Piwo­ro­wicz
Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu,  Ochrony Śro­do­wi­ska i Spraw Społecznych
1

4

Tomasz Golec
Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miej­skiej , Komi­sja Bez­pie­czeń­stwa Publicznego
1
5Jerzy Adam­czyk
Prze­wod­ni­czący Komi­sji Bez­pie­czeń­stwa Publicz­nego,  Komi­sja Rewi­zyjna
Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu
2
6Elż­bieta Józe­fow­ska
Prze­wod­ni­cząca Komi­sji  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu, Komi­sja Rewi­zyjna,
Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miej­skiej, Komi­sja Bez­pie­czeń­stwa Publicznego,
3
7Gra­żyna Misz­tal
Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Rewi­zyj­nej, Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miejskiej
3
8Karol Dzie­miań­czyk
Wice­prze­wod­ni­czący Rady Miej­skiej, Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miej­skiej,
Komi­sja Bez­pie­czeń­stwa Publicznego
4
9Mał­go­rzata Gostom­czyk
Wice­prze­wod­ni­cząca Rady Miej­skiej, Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu,
Komi­sja Zdro­wia, Ochrony Śro­do­wi­ska i Spraw Społecznych
4
10Kry­styna Łuczycka
Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Budżetu i Infra­struk­tury Miej­skiej,
Komi­sja Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu
4
11Miro­sław Sza­łata
Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu, Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miej­skiej,
Komi­sja Zdro­wia, Ochrony Śro­do­wi­ska i Spraw Społecznych
4
12Jerzy Górny
Prze­wod­ni­czący Komi­sji Zdro­wia, Ochrony Śro­do­wi­ska i Spraw Spo­łecz­nych,
Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miejskiej
4
13Dariusz Kłudka
Komi­sja Zdro­wia, Ochrony Śro­do­wi­ska i Spraw Spo­łecz­nych
Komi­sja Bez­pie­czeń­stwa Publicznego
5
14Tade­usz Piotr Szwe­min
Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu, Komi­sja Rewizyjna
5
15Syl­we­ster Tade­usz Piłat
Komi­sja  Edu­ka­cji, Kul­tury i Sportu, Komi­sja Budżetu i Infra­struk­tury Miej­skiej, Komi­sja Rewizyjna
5

Podział Człuchowa na okręgi w wyborach samorządowych

Okręg nr 1
Bema, Bro­niew­skiego, Brze­ziń­skiego, Choj­nicka, Cho­pina, Chro­brego, Czar­niec­kiego, Hubala, Jagiel­loń­ska, Jerzego z Dąbrowy, Jeziorna, Kasz­ta­nowa, Kaszub­ska, Kazi­mie­rza Wiel­kiego, Kmi­cica, Koł­łą­taja, Kościń­skiego, Leśna, Łokietka, Mieszka I, Moniuszki, Niem­ce­wi­cza, Os. Mło­dych, Polna, Ponia­tow­skiego, Potoc­kiego, Reja, Różana, Rze­mieśl­ni­cza, Sien­kie­wi­cza, Sło­neczna, Sta­szica, Szkolna, Woj­ska Pol­skiego, Woło­dy­jow­skiego, Zagłoby, Zie­lona, Skrze­tu­skiego, Ketlinga, księ­dza Kor­dec­kiego, Jana Pawła II
Okręg nr 2
Dwor­cowa, Fel­czaka, Gro­dzi­sko, Kosy­nie­rów, Kra­szew­skiego, Kuso­ciń­skiego, Mic­kie­wi­cza, Par­kowa, Plan­towa, Prze­my­słowa, Sło­wac­kiego, Towa­rowa, Zatorze
Okręg nr 3
Bato­rego, Dłu­go­sza, Gar­bar­ska, Jacka i Agatki, Lipiń­skiego, Kosza­liń­ska, Kościelna, Kościuszki, Kra­sic­kiego, Kró­lew­ska, Krótka, Krzy­żowa, Kwia­towa, Ogro­dowa, Plac Wol­no­ści, Plac Boha­te­rów, Rynek, Śred­nia, Sta­jenna, Wej­hera, Wyszyń­skiego, Zam­kowa, Żół­kiew­skiego, Racławicka.
Okręg nr 4
Sobie­skiego, Osie­dle Pia­stow­skie, Osie­dle Sikor­skiego, Osie­dle Wazów, Traugutta
Okręg nr 5
Kra­jo­wej, Dąbrow­skiego, Drzy­mały, Kamienna, Łąkowa, Osie­dle Witosa, Rataja, Rey­monta, Szcze­ciń­ska, Wiej­ska, Żyt­nia, Jana Nowaka Jeziorańskiego