Zapra­szamy do obej­rze­nia roz­mów z miesz­kań­cami i miesz­kan­kami Człu­chowa, któ­rzy opo­wia­dają, dla­czego warto przy­cho­dzić do biblio­teki i jak biblio­teka może zmie­nić twoje życie!
Jeżeli chcesz do dołą­czyć do grona entu­zja­stów biblio­teki – zgłoś się do Joanny Wci­sło, bądź Karo­liny Bara­now­skiej z Czy­telni Inter­ne­to­wej – z przy­jem­no­ścią nagramy Twoją opo­wieść. Zapraszamy!

YouTube respon­ded to Tube­Press with an HTTP 410 — No lon­ger available