Biblioteka, żeby móc rozwijać się i odpowiadać na Twoje rosnące potrzeby sama potrzebuje wsparcia – dowodów na to, że jest ważna i potrzebna.

Warto wspierać bibliotekę, bo…

  1. 101 752 ksią­żek, 300 ksią­żek mówio­nych i 55 tytu­łów cza­so­pism poży­czamy bezpłatnie.
  2. 77 262 ksią­żek i 8 406 cza­so­pism wypo­ży­czy­li­śmy w ciągu ostat­niego roku.
  3. 50 087 osób odwie­dziło nas w 2011 roku.
  4. 13 047 pytań zadali nam użyt­kow­nicy biblioteki.
  5. 130 dzieci w mie­siącu korzy­sta z naszych zajęć pla­stycz­nych i lek­cji bibliotecznych.
  6. 89 wystaw i 26 spo­tkań autor­skich orga­ni­zu­jemy rocznie.
  7. 20 osób dzien­nie odwie­dza naszą Czy­tel­nię Inter­ne­tową, aby sko­rzy­stać z kom­pu­tera i zna­leźć infor­ma­cję na temat ofert pracy, zakła­da­nia konta inter­ne­to­wego, bez­płat­nej bazy danych aktów praw­nych, infor­ma­cji podat­ko­wych i zdrowotnych.
  8. 10 godzin dzien­nie, 6 dni w tygo­dniu zapew­niamy bez­płatny dostęp do Kul­tury, Ani­ma­cji, Wie­dzy, Infor­ma­cji i Edukacji.
  9. 4 kom­pu­tery, 2 ska­nery i ksero poma­gają w zała­twia­niu codzien­nych spraw.
  10. 3 razy w tygo­dniu pro­wa­dzimy warsz­taty dla 25 senio­rów z obsługi kom­pu­tera i internetu.

Przy­czyń się do budo­wa­nia wize­runku człu­chow­skiej biblio­teki jako waż­nej i potrzeb­nej insty­tu­cji w naszym mieście.