Wyobra­żasz sobie życie bez biblio­teki?
My też nie. Dla­tego potrze­bu­jemy Two­jego wspar­cia i zaangażowania.

7 prostych sposobów wspierania biblioteki

Twoje wspar­cie i zaan­ga­żo­wa­nie to naj­waż­niej­sza rzecz, jakiej potrze­bu­jemy. Dla­tego poda­ruj nam tro­chę czasu i wes­przyj biblio­tekę – tutaj pod­po­wia­damy 7 spo­so­bów, w jaki możesz to zro­bić! Do dzieła!

 1. Przyprowadź znajomych

  przy­ja­ciela, członka rodziny, czy grupę mło­dzieży. Pokaż im, co lubisz naj­bar­dziej i zaofe­ruj pomoc w zało­że­niu wła­snej karty bibliotecznej.

 2. Przekaż darowiznę

  roz­waż moż­li­wość wspar­cia finan­so­wego lokal­nej biblio­teki albo poda­ruj nam książki. Umoż­liwi to biblio­tece roz­sze­rze­nie i poprawę jako­ści ofe­ro­wa­nych usług.

 3. Promuj bibliotekę i podziel się swoją historią

  opo­wiedz nam swoją histo­rię, a my ją nagramy: obej­rzyj filmy z użyt­kow­ni­kami, albo napisz nam, w jaki spo­sób biblio­teka zmie­nia twoje życie, przejdź do for­mu­la­rza kon­taktu.

 4. Angażuj innych

  opra­cuj krót­kie wystą­pie­nie (zda­nie lub dwa), która pomoże ci szybko wyja­śnić, dla­czego biblio­teka jest rów­nie ważna i potrzebna jak wodo­ciąg i wygła­szaj je, gdy tylko masz oka­zję, by zachę­cić do anga­żo­wa­nia się na rzecz biblioteki.

 5. Porozmawiać ze swoim radnym

  może Twój sąsiad, bądź była uczen­nica są rad­nymi? Świet­nie. Opo­wiedz im, jak ważna i potrzebna jest biblio­teka (lubimy myśleć, że rów­nie ważna jak wodo­ciągi). Gdy tylko masz oka­zję, zachę­caj do wspie­ra­nia nas.

 6. Weź udział w posiedzeniu rady miasta

  to zna­ko­mita oka­zja, by publicz­nie podzię­ko­wać za dzia­ła­nia biblio­teki. Albo wyślij przed­sta­wi­cie­lowi Rady krótką infor­ma­cję o tym, jak czę­sto korzy­stasz i jak bar­dzo cenisz swoją bibliotekę.

 7. Zostań wolontariuszem

  zapy­taj pra­cow­ni­ków biblio­teki, jak naj­le­piej możesz pomóc – czy­ta­jąc dzie­ciom baśnie, poma­ga­jąc senio­rom w korzy­sta­niu z kom­pu­te­rów, a może nasto­lat­kom w roz­wi­ja­niu ich pasji i zainteresowań?

3 argumenty dla niezdecydowanych

 1. Masz duszę księ­go­wego i prze­ma­wiają do Cie­bie tylko liczby – zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z kal­ku­la­tora biblio­tecz­nego – zobacz ile oszczę­dzasz korzy­sta­jąc z biblio­teki. Kal­ku­la­tor oszczęd­nego użytkownika.
 2. Wciąż się wahasz? – pomo­żemy Ci pod­jąć dobrą decy­zję. Prze­czy­taj 50 (i jeden) powo­dów, dla któ­rych warto kochać Twoją bibliotekę!
 3. Lubisz dzia­łać w gru­pie? Zobacz, co człu­cho­wia­nie opo­wia­dają o biblio­tece – obej­rzyj filmy z użytkownikami.