Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pre­zen­ta­cjami pod­su­mo­wu­ją­cymi naszą dzia­łal­ność. Dzięki lek­tu­rze dowiesz się, co się wyda­rzyło w biblio­tece w ciągu ostat­niego roku, jakie mamy plany i potrzeby na następny rok!

Biblioteka w Człuchowie - podsumowanie 2011 roku
Sprawozdanie za 2012 r.
Biblio­teka w liczbach2011
Użyt­kow­nicy – czytelnicy3 453
Wypo­ży­cze­nia85 668
Odwie­dza­jący nas50 087
Pyta­jący i szu­ka­jący informacji13 047
Korzy­sta­jący z inter­netu i komputera4 750
Dzieci uczest­ni­czące w zajęciach4 167
Osoby uczest­ni­czące w spo­tka­niach autorskich985
Wystawy89
Spo­tka­nia autorskie26
Dota­cja roczna mia­sta w prze­li­cze­niu na użytkownika13,37 ZŁ