Spotkajmy się w bibliotece na KAWIE:

 1. KULTURA

  Możesz uczest­ni­czyć w około 115 wysta­wach i spo­tka­niach rocz­nie. Jeżeli jesteś lokal­nym arty­stą, chęt­nie poka­żemy twoją działalność.

 2. ANIMACJA

  Jeste­śmy miej­scem spo­tkań. Jeżeli chcesz zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie albo zebra­nie, możesz sko­rzy­stać z naszych zaso­bów. Z naszych prze­strzeni aktyw­nie korzy­stają człu­chow­scy seniorzy.

 3. WIEDZA

  Masz do dys­po­zy­cji ponad 101 tysięcy ksią­żek, 300 ksią­żek mówio­nych oraz 1100 cza­so­pism. Mie­sięcz­nie przy­bywa nam około 345 nowo­ści. U nas znaj­dziesz naj­bo­gat­szy zbiór wie­dzy o regionie.

 4. INFORMACJA

  Jeżeli potrze­bu­jesz sko­rzy­stać z inter­netu, zna­leźć pracę, czy dowie­dzieć się jak zało­żyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą, biblio­teka jest miej­scem, w któ­rym znaj­dziesz odpo­wiedź na (pra­wie) każde pytanie.

 5. EDUKACJA

  Możesz nauczyć się obsługi kom­pu­tera i inter­netu a także pod­staw języka angiel­skiego. A naj­młod­szym ofe­ru­jemy zaję­cia pla­styczne, gry edu­ka­cyjne, kon­kursy i lek­cje biblioteczne.