Bezpłatny dostęp do internetu

 • Dla kogo dla wszyst­kich osób odwie­dza­ją­cych bibliotekę.
 • Orga­ni­za­cja 4 kom­pu­tery, dostęp do bez­prze­wo­do­wej sieci na tere­nie  biblioteki.
 • Kiedy od ponie­działku do piątku w godz. 800‑1800, w sobotę od 800‑1500.
 • Opis dostęp do poczty elek­tro­nicz­nej i por­tali spo­łecz­no­ścio­wych, pomoc w wyszu­ki­wa­niu infor­ma­cji (np. elek­tro­niczna baza aktów praw­nych), gry dla dzieci.
 • Pro­wa­dzące Karo­lina Bara­now­ska, Andrzej Szaj­kow­ski, Monika Knop

Książki i czasopisma – wypożyczanie

 • Dla kogo dla czy­tel­ni­ków biblio­teki, posia­da­ją­cych kartę biblio­teczną. Dla wszyst­kich – dostęp do prasy i zbio­rów Czy­telni Nauko­wej na miejscu.
 • Orga­ni­za­cja Wypo­ży­czal­nia dla Dzieci, Wypo­ży­czal­nia dla Doro­słych i Czy­tel­nia Naukowa
 • Kiedy codzien­nie w godzi­nach 11.00−18.00.
 • Opis 102 869 ksią­żek i cza­so­pism do wypo­ży­cze­nia, w 2011 roku zaku­pi­li­śmy 3064 nowości!
 • Pro­wa­dzące Irena Kłopotek-Główczewska, Anna Wan­toch Rekow­ska, Anna Lisek, Aneta Dziewiałtowska-Gintowt, Teresa Lewiń­ska, Ewa Meger.

Lekcje biblioteczne

 • Dla kogo dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej, gim­na­zjów i szkół średnich.
 • Orga­ni­za­cja lek­cje biblio­teczne pro­wa­dzone są w Wypo­ży­czalni dla Dzieci i Czy­telni Naukowej.
 • Kiedy raz w mie­siącu, w ramach zajęć szkolnych.
 • Opis pre­zen­ta­cja księ­go­zbioru biblio­teki, ćwi­cze­nia z kata­lo­giem biblio­tecz­nym, korzy­sta­nie ze słow­ni­ków, encyklopedii.
 • Pro­wa­dzące Irena Kłopotek-Główczewska, Teresa Lewińska.

Listopadowe spotkania z historią

 • Dla kogo dla wszyst­kich miło­śni­ków histo­rii i regionu.
 • Orga­ni­za­cja spo­tka­nia orga­ni­zo­wane we współ­pracy z Towa­rzy­stwem Miło­śni­ków Ziemi Człuchowskiej.
 • Kiedy cyklicz­nie, w listopadzie.
 • Opis przy­bli­że­nie histo­rii regionu, histo­rycz­nych postaci zwią­za­nych z Człu­cho­wem, tra­dy­cji i kul­tury ziemi człuchowskiej.
 • Pro­wa­dzący Maria Dąbrow­ska, Teresa Lewiń­ska, Ewa Meger, Wik­tor Zybajło (TMZCz).

Patroni człuchowskich ulic

 • Dla kogo dla miesz­kań­ców i miło­śni­ków Człuchowa.
 • Orga­ni­za­cja cykl spo­tkań pro­wa­dzo­nych przez lokal­nego histo­ryka Wik­tora Zybajło.
 • Kiedy co roku, jesie­nią, spo­tka­nie popołudniowe.
 • Opis przy­bli­że­nie bio­gra­fii i życia patro­nów człu­chow­skich ulic, poka­za­nie związku histo­rycz­nych postaci z Człu­cho­wem, pro­mo­cja mia­sta i regionu.
 • Pro­wa­dzące Maria Dąbrow­ska, Wik­tor Zybajło (TMZC), Teresa Lewiń­ska, Ewa Meger.

Spotkania autorskie

 • Dla kogo dla doro­słych, mło­dzieży i dzieci.
 • Orga­ni­za­cja zapra­szamy na ponad 20 spo­tkań autor­skich w roku z pisa­rzami, poetami, podróż­ni­kami, ilu­stra­to­rami, histo­ry­kami, hob­by­stami, pasjo­na­tami, twór­cami lokalnymi.
 • Kiedy śred­nio dwa spo­tka­nia w miesiącu.
 • Opis spo­tka­nia autor­skie dają moż­li­wość „żywego” kon­taktu autora z czy­tel­ni­kiem, pozna­nia warsz­tatu pracy, dopy­ta­nia o inspiracje.
 • Pro­wa­dzące Maria Dąbrow­ska, Irena Kłopotek-Główczewska, Anna Wan­toch Rekow­ska, Teresa Lewiń­ska, Ewa Meger, Karo­lina Baranowska.

Spotkania „Moje podróże”

 • Dla kogo dla czy­tel­ni­ków biblio­teki, miesz­kań­ców Człu­chowa, miło­śni­ków podróży.
 • Orga­ni­za­cja Spo­tka­nia dla doro­słych orga­ni­zuje Czy­tel­nia Naukowa, dla dzieci Wypo­ży­czal­nia dla Dzieci.
 • Kiedy cykliczne spo­tka­nia dwa razy do roku.
 • Opis spo­tka­nia orga­ni­zo­wane są zarówno dla dzieci, jak i osób doro­słych. Zapra­szamy zna­nych podróż­ni­ków, auto­rów prze­wod­ni­ków i Człu­cho­wian, któ­rzy chcą podzie­lić się wra­że­niami z podróży.
 • Pro­wa­dzące Maria Dąbrow­ska, Kłopotek-Główczewska, Teresa Lewiń­ska, Anna Wan­toch Rekowska.

 

Turniej wiedzy o regionie

 • Dla kogo gim­na­zja­li­ści z powiatu człuchowskiego.
 • Orga­ni­za­cja w przy­go­to­wa­nie tur­nieju zaan­ga­żo­wani są nauczy­ciele histo­rii, człon­ko­wie TMZCz oraz biblio­teka. Nagrody dla lau­re­atów tur­nieju spon­so­ruje Bur­mistrz Mia­sta Człuchowa.
 • Kiedy co roku w maju.
 • Opis tur­niej wie­dzy o powie­cie człu­chow­skim to zabawa z histo­rią, któ­rej celem jest przy­bli­że­nie mło­dzieży histo­rii, kul­tury i tra­dy­cji Człu­chowa i okolic.
 • Pro­wa­dzący Maria Dąbrow­ska, Teresa Lewiń­ska, Wik­tor Zybajło i Edyta Dziuba (TMZC).

Usługi drukowanie, kopiowanie, skanowanie – usługi odpłatne

 • Dla kogo dla wszyst­kich osób potrze­bu­ją­cych wydru­ko­wa­nia, skse­ro­wa­nia bądź zeska­no­wa­nia dokumentu.
 • Orga­ni­za­cja usługi świad­czone są w Czy­telni Internetowej.
 • Kiedy codzien­nie w godzi­nach otwar­cia Czy­telni Internetowej.
 • Opis świad­czymy odpłat­nie usługi dru­ko­wa­nia (tekst czarno-biały), kopio­wa­nia, ska­no­wa­nia, (koszt wydruku i kse­ro­wa­nia 0,25 zł/strona A4, ska­no­wa­nie 0,50 zł/strona)
 • Pro­wa­dzący Karo­lina Bara­now­ska, Andrzej Szaj­kow­ski, Monika Knop

Warsztaty dziennikarskie

 • Dla kogo dla uczniów gim­na­zjum i szkół średnich.
 • Orga­ni­za­cja warsz­taty orga­ni­zo­wane będą cyklicz­nie we współ­pracy z lokal­nymi mediami.
 • Kiedy raz w roku.
 • Opis zaję­cia warsz­ta­towe roz­wi­ja­jące umie­jęt­no­ści pisa­nia arty­ku­łów i pracy w zespole, pozwa­la­jące poznać pracę dziennikarza.
 • Pro­wa­dzące Anna Wan­toch Rekow­ska, Irena Kłopotek-Główczewska, dzien­ni­karki z lokal­nych mediów.

Warsztaty komputerowe

 • Dla kogo dla osób po 45 roku życia.
 • Orga­ni­za­cja grupy 6 oso­bowe, stałe (nie ma moż­li­wo­ści dołą­cze­nia do grupy w ciągu roku), spo­tka­nia raz w tygo­dniu od wrze­śnia do czerwca.
 • Kiedy wto­rek — czwar­tek, 10.15 – 12.00 lub 12.15 – 14.00.
 • Opis zaję­cia warsz­ta­towe 70h, roz­wi­ja­jące prak­tyczne umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z kom­pu­tera, inter­netu i apa­ratu cyfro­wego oraz obróbki zdjęć.
 • Pro­wa­dzące Karo­lina Bara­now­ska, Andrzej Szaj­kow­ski, Monika Knop.

Warsztaty międzypokoleniowe

 • Dla kogo dla dzieci i osób po 45 roku życia.
 • Orga­ni­za­cja spo­tka­nie przy­go­to­wy­wane jest we współ­pracy z Klu­bem Seniora Jedynka” oraz uczest­ni­kami warsz­ta­tów komputerowych.
 • Kiedy raz w roku.
 • Opis zaję­cia warsz­ta­towe roz­wi­ja­jące prak­tyczne umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z kom­pu­tera, inter­netu i apa­ratu cyfro­wego oraz obróbki zdjęć.
 • Pro­wa­dzące Karo­lina Baranowska
 • Czas trwa­nia 2 godziny

Warsztaty plastyczne

 • Dla kogo dla dzieci i młodzieży
 • Orga­ni­za­cja zaję­cia odby­wają się w gru­pach, pro­wa­dzone są w wypo­ży­czalni dla dzieci.
 • Kiedy od ponie­działku do piątku w godz. 14:00–15:00.
 • Opis pod­czas warsz­ta­tów dzieci poznają różne tech­niki pla­styczne, roz­wi­jają umie­jęt­no­ści manu­alne, uczą się samo­dziel­no­ści i pracy w zespole.
 • Pro­wa­dzące Anna Wan­toch Rekow­ska, Irena Kłopotek-Główczewska

Wystawy

 • Dla kogo dla miesz­kań­ców Człu­chowa, tury­stów odwie­dza­ją­cych nasze mia­sto i bibliotekę.
 • Orga­ni­za­cja orga­ni­zu­jemy wystawy malar­stwa, foto­gra­fii, ręko­dzieła, prac pla­stycz­nych, publikacji.
 • Kiedy śred­nio 7 wystaw w miesiącu.
 • Opis pro­mu­jemy malar­stwo, rzeźbę i ręko­dzieło lokal­nych twór­ców, współ­pra­cu­jemy z Foto­klu­bem ze Słup­ska, poka­zu­jemy prace pla­styczne  dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach pla­stycz­nych w bibliotece.
 • Pro­wa­dzące Czy­tel­nia Naukowa, Wypo­ży­czal­nia dla Doro­słych, Wypo­ży­czal­nia dla Dzieci.